Všeobecné podmienky

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY USPORIADATEĽA festivalu LAVÓROVICA FEST 2021

spoločenského podujatia (ďalej aj ako „festival“ v príslušnom gramatickom tvare) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu festivalu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta a/alebo času konania festivalu. Usporiadateľom festivalu je Marek Tomšík - VECTOR, IČO: 41 943 325, IČ DPH: SK1075737520, č. OŽP-B/2006/00732-2/CR1, č. živnostenského registra 440-24924, OU Nové Zámky.


(ďalej aj ako „usporiadateľ“).


Zaplatené vstupné na festival sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Je platná len s kontrolným ústrižkom. Vstupenka na festival bude návštevníkovi pri vstupe do areálu festivalu zamenená za náramok - osobná a individuálna identifikácia návštevníka nahrádzajúca návštevníkom zakúpenú vstupenku na festival (ďalej aj ako „Festivalový náramok“). V prípade zrušenia festivalu usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania festivalu, alebo spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 10 dní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno festivalu alebo jeho usporiadateľov. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu.
Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. predmety ktoré majú pri sebe alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a/alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z areálu festivalu, odobrať im festivalový náramok a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na festival. Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa festivalu a s prevádzkovým poriadkom miesta konania festivalu, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u usporiadateľa festivalu. Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.